Regulamin strony www

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
a) Niniejszy Regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
b) Usługodawca: Pysense Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659555, NIP 8992807074, REGON 366380401, będąca dostawcą usług udostępnianych na Platformie.
c) Platforma: serwis www.sensAIR.pl znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL www.sensAIR.pl , którego właścicielem jest Usługodawca.
d) Aplikacja Mobilna – towarzysząca Czujnikowi Aplikacja służąca do odczytu danych parametrów mierzonych przez Czyjnik.
e) Czujnik: urządzenie wyprodukowane przez Usługodawcę, przeznaczone do pomiaru i odczytu wartości zanieczyszczenia powietrza.
f) Usługa – usługa oferowana za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji Mobilnej.
g) Użytkownik: każda osoba korzystająca z Aplikacji Mobilnej.
2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie:
a) zasad działania Platformy,
b) zasad świadczenia Usługi,
c) zasad przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz stosowania plików cookies
w obrębie Platformy.

§ 2. Korzystanie z Usługi

1. Platforma oraz Aplikacja Mobilna udostępniana jest Użytkownikom w celu zapewnienia możliwości odczytu danych z Czujników obrazujących zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń.
2. Korzystanie z Usługi nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyjątkiem zagrożeń powszechnie występujących podczas korzystania z Internetu. Niezależnie od tego, zaleca się stosowanie oprogramowania antywirusowego w celu zminimalizowania wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania przez osoby nieuprawnione.

§ 3. Prawa i obowiązki

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) Czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na naprawę lub modernizację Platformy bądź Aplikacji,
b) Wysyłania Użytkownikom wiadomości e-mail, które nie stanowią informacji handlowej, ani marketingowej.
2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem,
b) powstrzymania się od działań mogących negatywnie wpłynąć na działanie Usługi lub systemów komputerowych Usługodawcy,
c) powstrzymania się od przeprowadzania ataków hackerskich,
d) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.